Trets d'identitat

El centre atén alumnes amb necessitats educatives especials greus i permanents que no poden ser atesos dins del marc de l’escola ordinària.

És un centre no confessional, que es defineix com pluralista, respectant la llibertat ideològica i religiosa de les famílies, dels alumnes i dels professionals del centre. Igualment es mostrarà respectuós amb totes les concepcions polítiques, ideològiques, religioses i socials.

         

Defensa la igualtat dels drets i de les oportunitats de les persones en  relació a les seves capacitats i la no discriminació sota cap pretext de raça, sexe, llengua, minusvàlua, confessionalitat o ideologia.

Defensa els valors de solidaritat, de tolerància i de col·laboració entre totes les persones de la comunitat educativa i l'entorn  social i cultural, eliminant tot  indici de competitivitat.

          

La METODOLOGIA del centre  fa referència a un conjunt de procediments i tecnologies que s’utilitzen per arribar a la consecució dels objectius proposats en el PI (Programació Individualitzada) de cadascun dels alumnes del centre.

 

Renunciem a utilitzar un únic mètode de treball. Vetllem per millorar els sistemes d’ensenyament i aprenentatge a partir de la formació continuada dels professionals i l’assessorament a les famílies que  col·laboren des de casa, per assegurar-nos que els mètodes emprats ajudin als  alumnes a:

  • Adquirir les eines necessàries per conèixer i participar del món en el qual viuen.
  • Esdevenir persones autònomes (en la mesura de les seves capacitats) i esdevenir individus socialment integrats.
  • Comunicar-se amb l’entorn proper de manera funcional i a partir de l’ús dels SAAC (Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació) per aquells alumnes que ho necessitin.
  • Augmentar i millorar l’expressió, la convivència i el benestar de tots els alumnes a partir de la MÚSICA i l'ART com a mètode d’aprenentatge per a tot l’alumnat del centre, esdevenint un instrument de comunicació i connexió amb l’entorn proper.

 

Es propicia un model educatiu inclusiu pels nostres alumnes.

 

 

PEC (Projecte Educatiu de Centre)

PEC Revisat al 2019 .pdf
Documento Adobe Acrobat [276.1 KB]

NOFC ( Normes d'Organització i Funcionament del Centre)

NOFC Normes d'Organització i funcionamen[...]
Documento Adobe Acrobat [880.7 KB]

PdD (Projecte de Direcció)

-PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023.pdf
Documento Adobe Acrobat [243.3 KB]

Projecte Lingüistic 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE.pdf
Documento Adobe Acrobat [206.0 KB]