EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic)

L’escola rep assessorament per part d’un professional del’EAP setmanalment. Algunes de les funcions principals d’aquest professional referent són:

 • Elaborar els dictàmens d’escolarització.
 • Explorar els alumnes per valorar les necessitats i recursos que necessitaran.
 • Fer seguiment dels alumnes.
 • Assessorar a les famílies.
 • Assessorar als professionals del centre.
 • Dedicar temps presencial al centre per fer observacions i coordinacions.

 

Psicopedagog/a referent:

Josep Muñoz Cosialls

Laura Bueno

 

 

CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)

El curs 2006-07 l’escola va començar a participar del Programa de suport als Centres d’Educació Especialper part dels CSMIJs, dirigit a alumnes amb trastorns generalitzats del desenvolupamentpsicosi i/o autisme i alumnes amb trastorns greus del comportament.

Aquest suport consisteix en:

 • Assessorament als professionals del claustre.
 • Seguiment dels alumnes.
 • Assessorament i seguiment de la família.
 • Formació puntual als professionals del centre.
 • Coordinació amb altres serveis implicats en l’atenció als alumnes.
 • Temps presencial al centre per observacions i coordinacions.

 

Professional referent:

Psicòloga clínica

Laura González Riesco

 

 

CREDV (Centre de Recursos Educatius Deficients Visuals)

L’escola rep assessorament per part del Centre de Recursos Educatius CREDV de Barcelona per aquells alumnes que presenten dèficit visual important.

Les funcions principals del professional referent de l’escola són:

 • Explorar per valorar la visió funcional dels alumnes pels quals es sol·liciti intervenció.
 • Fer seguiment dels alumnes.
 • Assessorar i fer seguiment de la família.
 • Oferir formació als professionals del centre.
 • Dedicar temps presencial al centre per fer observacions i coordinacions.

 

El professional referent:

Maribel Armedo Alcaraz